Inversió Estrangera

Us ajudem a crear una empresa a Andorra: amb l’estudi de viabilitat inicial, obtenció d’autorizacions, cerca d’un domicili social o contratació de personal

Tipus Definició
Inversió estrangera directa Inversions en participació de societats andorranes o per la constitució o ampliació de sucursals o altres tipus d’establiment permanent.
Inmobiliària Inversions per a l’adquisició de la propietat o drets reals sobre immobles o de concessions administratives que suposin un ús privatiu de l’immoble que estigui situat en territori andorrà.
En cartera Inversions per la subscripció de:

 • Valors representatius d’emprèstits emesos per persones residents i / o andorranes privades o públiques.
 • Accions o participacions preferents que incloguin dret de vot.
 • Accions o participacions en organismes d’inversió regulats en la normativa del sistema financer.
Altres tipus Inversions en altres formes no previstes anteriorment com la participació en contractes de comptes en participació, fundacions, cooperatives o comunitats de béns
 1. Reserva de denominació social.
 2. Creació d’un Dossier Client amb tota la documentació necessària degudament legalitzada/ postil·lada/ traduïda.
 3. Presentació a Govern de la sol.licitud d’Inversió Estranjera, segons Llei 10/2012 i posterior Reglament.
 4. Preparació del dossier de Compliance del Cliente i primera presa de contacte amb els Bancs del país.
 5. Recerca d’una vivenda i/o domicili social.
 6. Redacció dels Estatuts Socials a aportar en la constitució de la Societat.
 7. Obertura d’un compte bancari, dipòsit del capital social i posterior obtenció del certificat bancari.
 8. Elevació a públic davant de Notario de la constitució de la Societat.
 9. Alta censal davant del Registr Tributari  i obtenció del Número de Registro Tributari.
 10. Reserva de nom comercial.
 11. Obtenció del butlletí d’instal.lació elèctrica i del contracte de manteniment d’extintors.
 12. Alta de comerç en el Comú corresponent.
 13. Alta en la Seguretat Social andorrana.
 14. Gestions davant de FEDA, Andorra Telecom, etc.
 15. Suport en la contractació de personal, dinamització comercial, rercerca d’aliances locales, etc.

Consultar altres serveis de gestoria IDEAND a Andorra

Inversio-estragera-cronologia-ideand

Si es tracte d’una persona física:

 • Fotocòpia del passaport o DNI degudament legalitzada o postil.lada.
 • Certificat d’antecedents penals del país d’origen i/o de l’última residència degudament legalitzada o postil·lada.
 • Pla d’Empresa segons format del Govern + Curriculum vitae.

Si es tracte d’una persona jurídica:

 • Fotocòpia legalitzada o postil.lada de l’escriptura de constitució.
 • Fotocòpia del passaport dels representants o apoderats de la societat legalitzada o postil.lada.
 • Fotocòpia de l’escriptura de poders dels representants o apoderats de la societat legalitzada o postil.lada.
 • Certificats d’antecedents penals del país d’origen o de l’última residència dels representants o apoderats de la societat legalitzada o amb la corresponent postil.la.
 • Dos còpies de la certificació de la Junta que acordi la inversió estrangera que es sol.licita.
 • Certificat del Registre Mercantil + Estatuts postil.lats + Acta de la titularitat real.

Invest in Andorra

Enllaços relacionats:

Raons per invertir

Permisos de residència

Ideand 360º

Contacta amb nosaltres